Hopp til innhold
125 år

Fotograf: NT

læreplan

Læreplan og kompetansemål

M:AKT er et holdningsskapende formidlings- og undervisningsopplegg som refererer til læreplan i samfunnsfag, naturfag, norsk og drama

 

Læreplanen gir normative føringer for skolens undervisning og den stiller i dag krav til at skolen skal bidra til forebygging av seksuell trakassering.

Utdrag fra læreplan i samfunnsfag, kompetansemål for vg1 og vg2:

 • Individ, samfunn og kultur
  definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg
  analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer
  definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid
  drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette
 • Arbeids- og næringsliv
  reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
  diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet
  drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad
 • Politikk og demokrati diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane han står overfor
 • Internasjonale forhold definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Læreplan i norsk, kompetansemål for vg1:

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner
  mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner

Læreplan i drama, kompetansemål for MDD1:

 • bruke grunnleggende øvinger for oppvarming, konsentrasjon og ensemblearbeid
 • bruke bevegelse, kropp og stemme i forhold til det sceniske rommet
  utvikle improvisasjon til scenisk form med utgangspunkt i ulike typer materialer, temaer og tekster
 • observere og beskrive eget og andres arbeid og kunne arbeide systematisk med konstruktiv kritikk
 • planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i drama inngår

Utdrag fra læreplan i naturfag for 2vg:

 • kunne samtale om grensesetting, forståelse og respekt for egen og andres kropp

Utdrag fra læreplan i naturfag, kompetansemål som elevene skal ha oppnådd i 10.trinn:

 • formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort

kilde: udir.no