Hopp til innhold
125 år

Kompetansemål

Her kan du lese mer om hvilket faglig utbytte elevene får gjennom rollespillet M:AKT

Rollespillet oppfyller følgende kompetansemål for VGS:

Seksualitet er ikke nevnt når formålet med noen av fagene beskrives. kjønn og kjærlighet er riktignok indirekte tematisert i enkelte av formålene. i de konkrete kompetansemålene omtales seksualitet eksplisitt re steder: To ganger i naturfag (7. og 10. trinn) og to ganger i samfunnsfag (7. og 10. trinn).

De to kompetansemålene på
7. trinn omhandler «variasjon i seksuell orientering», det tredje fra samfunnsfag på 10. trinn handler om kulturelle normer, mens det siste er det eneste kompetanse- målet som handler om seksualitet mer generelt. Her heter det at elevene skal kunne «drøfte problem- stillinger knyttet til seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner» (naturfag, 10. trinn).
I tillegg nevnes hetero li og homo li i Rle som eksempel på temaer som skal knyttes til etiske spørs- mål (10. trinn).

 

Politikk og menneskerettigheter: 

  • gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter, likestilling og fysisk integritet
  • diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet

Kommunikasjon og kultur: 

  • drøfte eksempler på ulike utfordringer ved tverrkulturell kommunikasjon