Hopp til innhold
125 år
Tabell som viser de årlige kostnadene

Prosessen

Nationaltheatret har siden 2013 samarbeidet med Kulturdepartementet for å finne løsning på hvor vi skal produsere og spille teater i rehabiliteringsperioden. Dette har skjedd:

2013

Konseptvalgutredning (KVU)

• I konseptvalgutredningen (KVU), beregner ekstern utreder Oslo Economics behovet for å leie erstatningslokaler til å ha en årlig kostnad på ca. 40 mill. kr. pr. år gjennom byggeperioden.

2015

Kvalitetssikring (KS1)

• I kvalitetssikringen (KS1), anbefaler ekstern kvalitetssikrer Metier at leiekostnadene behandles som en investeringskostnad med et samlet beløp for byggeperioden på 244 mill. kr., dvs. nærmere 50 mill. kr. i årlig kostnad.

2017

Konseptvalg

• I konseptvalgfasen velger regjeringen å følge ekstern kvalitetssikrer Metiers anbefaling, hvor teatret skal leie midlertidige og permanente supplerende lokaler.

2018

Avklaringsfasen/OFP-rapporten

• I avklaringsfasen beregner Statsbygg leiekostnader og gir et anslag på 70–90 mill. kr. årlig gjennom byggeperioden.

Oppstart av forprosjekt (OFP)

• Regjeringen beslutter at byggeprosjektet og brukerutstyrsprosjektet skal igangsettes.

• Regjeringen beslutter at kostnader knyttet til ombyggingsperioden, som erstatningslokaler, flyttekostander m.m., ikke skal inngå i forprosjektet for byggeprosjektet og ber departementet om å utrede behovet nærmere, da dette er en direkte konsekvens av byggeprosjektet.

Utredning av muligheter for nye lokaler

• Teatret arbeider for å finne egnede scener for publikumstilbudet, samt et egnet tilholdssted for teatrets funksjoner og ansatte, som må flytte ut under byggeperioden.

• Oslo Kommunes etterbruksprosjekt for det gamle Munchmuseet har et stort potensial for å løse teatrets samlede behov.

2019

Oslo kommune ønsker Nationaltheatret til Tøyen.

• Kulturdepartementet ber Nationaltheatret om å utrede muligheten nærmere, og teatret legger frem en modell med Munchmuseet som base for teatret, og redegjør for at det er nødvendig for teatret å finne en erstatning for Hovedscenen i byggeperioden.

• Teatret anslår en årlig leiekostnad for basen på Tøyen og en erstatning for Hovedscenen til samlet å utgjøre ca. 40 mill. kr. årlig.

Kulturdepartementet ber Nationaltheatret om å utarbeide driftsmodeller med og uten Tøyen som base.

• I tillegg ber departementet teatret i samarbeid med Riksteatret om å utrede muligheten for et intensivert samarbeid for turnévirksomhet i hele landet.

2020

Forslag til alternative driftsmodeller på Tøyen, og modeller for samarbeid med Riksteatret, leveres.

• De årlige leiekostnadene for de ulike driftsmodellene ligger mellom 36 og 40 mill. kr.

Kulturdepartementet finner leie av Munchmuseet som base for teatret for kostbar.

• Teatret bes om å undersøke om NRKs studioer på Marienlyst og Kulturtankens lokaler i Nydalen kan egne seg. I tillegg om Riksteatrets scener kan benyttes av teatret, hvis Riksteatret har ledig kapasitet. Teatret har utredet alle eksisterende scener i Oslo.

Nationaltheatret redegjør for at løsningen NRK/Kulturtanken vil være for kostbar og ikke dekke behovet.

• Riksteatret har ikke ledig kapasitet.

Nationaltheatret inngår en avtale med Selvaag om å leie Kanonhallen på Løren, en stor industrihall, som var tysk våpenverksted under andre verdenskrig. Denne scenen skal erstatte Amfiscenen i rehabiliteringsperioden. Noen erstatning for Hovedscenen er fremdeles uavklart. 

Kulturdepartementet ber teatret om en oppdatert vurdering av mulige driftsmodeller, inkludert en modell innenfor dagens økonomiske ramme. Nationaltheatret legger frem to hovedmodeller for midlertidig drift:

Alternativ 1 innebærer drift innenfor dagens økonomiske rammer, men uten en midlertidig hovedscene som huser 70 prosent av publikum og gir teatret 70 prosent av inntektene. Det vil innebære stor nedbemanning, samt gi en betydelig reduksjon i kunstnerisk aktivitet, publikumstilbud og inntekter.

Alternativ 2 vil gi en midlertidig hovedscene og bare en marginal reduksjon i publikumstilbudet, til en årlig økning i tilskudd på 22 mill. kr. i byggeperioden.

Nationaltheatret anbefaler Alternativ 2 for å sikre at samfunnsoppdraget om å formidle scenekunst til et bredt og stort publikum kan ivaretas.

2021

I februar besøker kulturminister Abid Raja (V) Nationaltheatret. Han har med seg en god nyhet: Regjeringen sikrer en midlertidig hovedscene. Raja lover en ekstrabevilgning til teatret på 20 millioner kroner i året, i perioden rehabiliteringen varer. 

  • For dette beløpet kan teatret sette opp et modulbasert bygg, som kan tas ned og gjenbrukes senere. Flere europeiske teaterhus har gjort noe ligende.
  • Utgifter til tomteleie vil komme i tillegg.
  • En noe redusert aktivitet, tilsvarende en hovedsceneproduksjon i året, og en mindre nedbemanning basert på naturlig avgang, ligger til grunn for anslaget.

Nå starter arbeidet med å finne en egnet tomt for det midlertidige scenebygget. Kulturdepartementet deler teatrets ambisjon om at dette bør være en sentralt plassert tomt, knyttet til knutepunkt for kollektivtrafikk.