Hopp til innhold
125 år
Byste av mann i profil i foajeen på Nationaltheatret

Aktsomhetsvurdering

Nationaltheatret skal i tråd med Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven), utarbeide en aktsomhetsvurdering.

Beskrivelse av virksomheten

Nationaltheatret har som formål å produsere og vise scenekunst av høy kvalitet til et bredt og sammensatt publikum. Virksomheten sysselsetter årlig ca 250 årsverk fordelt på 40 ulike fagområder. Disse fagområdene er overordnet organisert i 5 områder, kunstneriske ansatte, tekniske ansatte, ansatte innen produksjon, ansatte innen kommunikasjon og ansatte innen administrasjon.

Teaterdrift

Nationaltheatrets aktivitet er i all hovedsak gjennomført av teatrets egne ansatte. Lønn og arbeidstid er regulert gjennom tariffavtaler inngått med LO (Creo, Fagforbundet og NTL) og Norsk skuespillerforbund. Det er høy organisasjonsgrad i teateret.

Enkelte tjenester kjøpes eksternt, nærmere bestemt kantine, renhold, sikkerhet, rammeavtale med digital partner og andre IT-leveranser og rammeavtaler for håndverkstjenester. Disse tjenestene baseres på avtaler inngått i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser og de krav som stilles der mht ordnede ansettelsesforhold.

Teaterproduksjon

Teatret produserer 15-20 nye teaterproduksjoner hvert år. Hver produksjon skapes som oftest av et eksternt kunstnerisk team; regissør, scenograf, kostymedesigner, lysdesigner, musikalsk ansvarlig og eventuelt andre kunstnerisk tilknyttede. Samarbeidet er delvis regulert i sentrale avtaler inngått med LO.

Til de fleste teaterproduksjonene lages scenografi og kostymer av teatrets egne produksjonsmedarbeidere.

Publikum

Størstedelen av vårt publikum kommer til våre scener i Oslo. Det hender vi samarbeider med Riksteatret om å vise en produksjon i resten av landet. Dessuten gjør vi fra tid til annen avtaler med institusjoner i inn- og utland om å gjestespille med en av våre produksjoner på deres scener.

Arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Nationaltheatret har retningslinjer for samfunnsansvar som blant annet stadfester at vi respekterer og bidrar til et anstendig arbeidsliv hvor grunnleggende arbeidsstandarder og rettigheter, inkludert ILOS 8 kjernekonvensjoner, arbeidsmiljøloven og likestillingsloven ivaretas. Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og utfører vår rolle som kunstinstitusjon med bevissthet om vårt ansvar for å bidra til å utvikle vårt demokrati med frie ytringer og kritisk tenkning. Nationaltheatret skal være en inkluderende arbeidsplass, og det er nulltoleranse for mobbing og trakassering i organisasjonen. Etiske retningslinjer og varslingsrutiner skal sikre at det ledes og leves etter denne etiske standarden.

Etiske retningslinjer og virksomhetens arbeidsreglement gjelder for alle som skal arbeide for Nationaltheatret, både egne ansatte og eksterne. Retningslinjene vedlegges alle kontrakter med nye medarbeidere eller gjester som engasjeres til enkeltproduksjoner, og alle må signere for at de har gjennomgått og akseptert disse. Nevnte styrende dokumentasjon er utarbeidet på både norsk og engelsk for å sikre at de er forståelige for både ansatte og gjester.

Nationaltheatret har etablert en egen varslingsrutine og alle som arbeider i organisasjonen kan varsle om kritikkverdige forhold. Det er definert varslingskanaler slik at det skal være enkelt for alle å varsle, og det er mulig å varsle anonymt. Rutinen er informert om og er lett tilgjengelig for alle. Gjennom denne rutinen er det lagt godt til rette for at opplevet diskriminering, mobbing/trakassering, brudd på menneskerettigheter, korrupsjon og andre kritikkverdige forhold kan fanges opp.
Nationaltheatret har videre etablerte rutiner for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i driften av organisasjonen. Dette inkluderer rutiner for gjennomføring av risikovurderinger av virksomheten, avdelinger og produksjoner som skal bidra til å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø både fysisk og psykososialt.

Nationaltheatret er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser og har i lengre tid benyttet klausuler for regulering av menneskerettigheter og arbeidsforhold i våre kontrakter.

Teatret har et tett samarbeid med tillitsvalgte internt i teatret. Teatrets ledelse gjennomfører møter månedlig med samtlige tillitsvalgte. Teatersjefen har egne månedlige møter med tillitsvalgte for skuespillerne, og teknisk sjef og HR/HMS-sjef har egne månedlige møter med tillitsvalgte for de tekniske fagene. Det avholdes seks møter årlig i teatrets arbeidsmiljøutvalg og arbeidsgiver har månedlige møter der HMS-spørsmål behandles særskilt.
På bransjenivå samarbeider vi med Norsk Teater og Orkesterforening (NTO) om å etablere retningslinjer og bransjestandarder som også har relevans inn mot kravene i Åpenhetsloven. NTO har blant annet etablert følgende:

I tillegg samarbeider vi med vår arbeidsgiverorganisasjon Spekter om spørsmål knyttet til norsk arbeidsliv.

Vurdering av effekter virksomheten har på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

I teatrets vurdering har vi i første omgang satt søkelys på produksjon av scenografi og kostymer. I tillegg til leverandører til kostymer og scenografi arbeider vi med samarbeidspartnere internasjonalt. Disse mottar de samme retningslinjer og krav som egne ansatte mht helse-, miljø- og sikkerhet og arbeidsmiljøet generelt.

Teatrets produksjoner baserer seg på leveranser fra et større antall leverandører. Innkjøpene er ofte for små til at de faller inn under regelverket for offentlige anskaffelser. Vi har gjennomgått vår leverandørreskonto og plukket ut de leverandørene som ikke faller inn under regelverket for offentlige anskaffelser, og som har levert for mer enn 100 000 NOK i løpet av 2022.

Totalt 141 leverandører kommer inn under denne definisjonen for regnskapsåret 2022. Innkjøp fra dette utvalget av leverandører var på totalt 32,5 MNOK. Gjennomsnittlig kjøp pr leverandør var på 230 650 NOK. Andel utenlandske leverandører var på 19,15%. Av leverandører lokalisert utenfor Norge, er disse hovedsakelig fra Europa. Ut over det har vi to systemleverandører med hovedsete i USA. I forbindelse med utdelingen av Den Internasjonale Ibsenprisen hadde vi i 2022 samarbeid med en teatergruppe fra Australia.

På forespørsel til et utvalg leverandører, er tilbakemeldingen fra noen at vi henvises til selskapets nettsider der selskapets aktiviteter for å følge opp Åpenhetsloven beskrives (f eks Zalando, Zara, Lindex, Thaugland AS, Ahlsell AS, Byggmakker Handel AS). Enkelte melder at de er i prosess med å følge opp loven, mens andre melder at de er for små til å være dekket av Åpenhetsloven.

Oppsummert

Rapporten dette første året viser at leverandørkjeden består av mange større og små leverandører. De befinner seg hovedsakelig i Norge og Europa.
Ut fra gjennomgangen som er gjort i forbindelse med denne rapporteringen, har vi ikke funnet brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Tvert imot har vi funnet tegn på at våre leverandører ønsker å drive i samsvar med de krav Åpenhetsloven stiller. Samtidig har vi ikke grunnlag for å si at det blant våre leverandører ikke foregår brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Tiltak som er eller planlegges iverksatt

Som en videre oppfølging av dette arbeidet ønsker Nationaltheatret å legge inn følgende krav i samtlige kontrakter som inngås:

Nationaltheatret legger til grunn at hensynet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas, i tråd med kravene i Åpenhetsloven, av partene i denne avtalen.

For Nationaltheatret har direktør et særlig ansvar for at Åpenhetsloven følges. Det blir opprettet en egen e-postkasse for henvendelser vedr Åpenhetsloven; innsyn@nationaltheatret.no