Main menu and utilities

Takmaleriet i publikumsområdet har store sprekkdannelser og er nå nødsikret i påvente av rehabilitering.

Photographer: Øyvind Eide

Rehabilitering av Nationaltheatret

Allerede da Nationaltheatret ble åpnet i 1899, var det for lite. Gjennom årenes løp har det stadig blitt fremmet forslag om rehabilitering og utvidelse, uten at noen har blitt realisert. Nå er det endelig igangsatt et forprosjekt som skal lede fram til et byggeprogram, rom- og funksjonsprogram og brukerutstyrsprogram. Dette legger grunnlaget for en bevilgning og en forventet oppstart av byggeprosjektet i 2022. 

 

I 2012 vedtok regjeringen at utredningen for rehabilitering og modernisering av teatret skulle ha en ramme på femti år for virksomheten. Teatrets styre og ledelse deler denne ambisjonen. En fullstendig rehabilitering av det forfalne bygget er en konsekvens av mangel på større bevilgninger til vedlikehold, og er høyst nødvendig.

Det største dramaet på Nationaltheatret pågår hele året og er gratis å oppleve: bygningens forfall.

Nationaltheatret sto ferdig bygget i 1899 og har ikke gjennomgått nevneverdige moderniseringer siden. Teatret er i en byggeteknisk kritisk tilstand og utidsmessig med tanke på hva som kreves av et moderne teaterhus. Det mangler moderne scener og sceneteknologi, gode nok publikumsfasiliteter og universell utforming.

I 2014 og 2015 ble det utarbeidet to ulike rapporter som på hvert sitt vis beskriver hvordan en rehabilitering av Nationaltheatret kan løses. Her kan du lese dem.

Situasjonen sammenlignet med andre

Rapportene beskriver et bygg som er overmodent for rehabilitering. Sammenligner man Nationaltheatret med andre sammenlignbare scenekunstinstitusjoner, ser man at Nationaltheatret kommer til kort på mange områder.

Sammenlignet med andre

    Veien videre

    I anbefalingen regjeringen valgte å støtte våren 2017, er det ikke tatt høyde for at teatret også trenger erstatning av Amfiscenen og Malersalen i form av nye moderne biscener og nødvendige prøvesaler. Det er heller ikke tatt hensyn til behovet for moderne og nødvendige publikumsfasiliteter og høyde for kravene til universell utforming for publikum og ansatte i teaterbygningen. I juni 2018 fattet Regjeringen vedtak om oppstart av et forprosjekt. Dette skal lede fram til et endelig byggeprogram, rom- og funksjonsprogram og brukerutstyrsprogram. Forprosjektet er planlagt ferdigstilt i januar 2021 med kvalitetsikring (KS2) før sommeren 2021. Endelig bevilgning kan da gis høsten 2021, og byggeprosjektet kan ha oppstart i 2022.